Arathor RP
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Zákoník města Nový Esgaroth

Goto down

Zákoník města Nový Esgaroth Empty Zákoník města Nový Esgaroth

Příspěvek pro Arenol Mon Jul 27, 2015 4:23 pm

*na nástěnku na čestné místo je připnuto pár pergamenů s krasopisným písmem*


Zákoník

Z moci svěřené úřadu starosty,
se tímto jeho kancelář nechává slyšeti, neboť v platnost vchází nový zákoník, jehož neznalost v žádném případě neomlouvá.

Obsah

Předmluva
Zákoník
Přestupkové pořádky
Trestní pořádky
Dodatky

My, občané a návštěvníci Zamlžených vrchů, přebývající na souši, tímto vyhlašujeme platnost Kodexu a prohlašujeme, že ho budeme respektovat a řídit se podle něj.
Kodex je souborem všech základních ustanovení, nařízení a norem, které jsou stavebním kamenem vzájemného soužití všech občanů na území Zamlžených vrchů.
Platnost Kodexu se vztahuje na celé   suchozemské území Zamlžených vrchů. Plavidla kotvící v přístavu jsou povinovány udržovat pořádek dle jejich vůle a svůle nejlepší.
Kodex se skládá ze Zákoníku, Přestupkového a trestního řádu a Dodatků.

Zákoník
Základní ustanovení


§1 Zamlženými vrchy rozumí se osada a patřičné meze její, čili prostor který není narušen patřičnými mezemi území jiného.

§2 Zamlžené vrchy jsou nezávislým územím. Úpravy tohoto stavu mohou být vyhlášeny Dodatkem k Zákoníku.

§3 Moc v Zamlžených vrších je rozdělena mezi úřad Starosty a civilních institucí. Exekutiva přechází v ruce ozbrojených složek, které
podléhají zákoníku a jsou povinovány jej dodržovati.

§4 Občanství Zamlžených vrchů nabývají všechny osoby, které nejsou městu přímo neprospěšný. Občanství je tedy postem zaručujícím každému spořádanému tvoru příslušná práva plynoucí z Kodexu.
Nikdo nesmí být zbaven občanství, ale může být na základě verdiktu Starosty či jím pověřených osob vyhoštěn

§5 Každý občan svým pobytem v Zamlžených vrších potvrzuje znalost aktuální verze Kodexu, Dodatků, Vyhlášek a Mimořádných opatření.

§6 Mimořádná opatření
Jsou prostředkem pro mimořádné situace a jsou závazná pro všechny občany
Vydává a ruší je starosta


§7 Znění celého obsahu Zákoníku upravuje pouze zasedání Rady. V případě protichůdnosti rčení Kodexu s jakoukoliv další součástí Zákoníku si Kodex zachovává místo přednostné v posuzování.

Úřad Starosty

§1 Úřadem starosty se rozumí všichni úředníci v pracovním poměru se Starostou

§2 Úřad starosty je nejvyšší institucí v Zamlžených vrších reprezentující moc zákonodárnou.

§3 Úřad Starosty je usnášení schopen za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.

§4 Úřad Starosty volí, jmenuje a odvolává velitele Ochranky.

§5 Člen Úřadu Starosty může postavit mimo službu jakéhokoliv člena Ochranky v případě podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu.
          §5.1Takový člen Ochranky bude ihned předán orgánu způsobilém k dalšímu postupu.

§6 Člen Úřadu Starosty má právo vystupovat jako nadporučík Ochranky

§7 Moc soudní náleží Úřadu starosty

Ochranka

§1 Ochranka je společně Kul Tirasskou armádou instituce reprezentující moc výkonnou.

§2 Velitele Ochranky volí, jmenuje a odvolává Zemská rada. K funkci velitele Ochranky náleží hodnost kapitán. Volí jej Úřad starosty

§3 Místního velitele Domobrany volí, jmenuje a odvolává Úřad Starosty. Místnímu veliteli Domobrany náleží hodnost Poručík.

§4 Každý člen Domobrany může být dočasně odvolán nebo zatčen na příkaz člena Úřadu Starosty, nejdéle však na dobu 48 hodin.

§5 Ochranka má plnou pravomoc působit jako ozbrojená složka, její příslušníci však nejsou povinni prokazovat se odznakem, nejsou-li k tomu vyzváni.

§6 Neprokáže-li se člen Ochranky odznakem, není vyzvaná osoba povinována na jeho výzvy zřetel bráti

Závěrečná ustanovení

§1 Úřad Starosty Vytvořil a schválil znění tohoto Kodexu.

§2 Motivy vedoucí sepsání Kodexu byly pečlivě zváženy, promyšleny a zkoumány, aby zabezpečili co největší blaho občanů Zamlžených vrchů. Světlo stůj při nás během našeho dalšího počínání.

Přestupkový a trestní řád


§1 Přestupkový a trestní řád je nástrojem pro definování a trestání přestupků a trestných činů.

§2 Přestupkový a trestní řád slouží občanům, Úřadu Starosty a výkonným složkám ke spravedlivému rozhodování v případě sporů a problémů.

Přestupky

Definice přestupků


Definujeme přestupky nižší a vyšší.
Do nižších přestupků řadíme:

§1 Výtržnictví a rozvracení pořádku.
Krádeže, loupeže a podvody v hodnotě škody do 50 stříbrných.

§2 Slovní napadení člena oficiálních orgánů. Těmi se rozumí Úřad Starosty, Kul Tiras, Ochranka nebo dočasně přebývající cizí oficiálové..
Jiné podobné.

Do vyšších přestupků řadíme:

§2 Neuposlechnutí výzvy člena Úřadu Starosty nebo výkonných složek, stejně tak vydávání se za člena těchto složek.

§3 Krádeže, loupeže a podvody v hodnotě škody v hodnotě mezi 50 a 100 stříbrnými.

§4 Padělání nižších platidel a obecných dokumentů.
Jiné podobné.

Tresty za přestupky

Tresty za přestupky určuje výkonné složky dle rozsahu uvedeném zde.

Sazba pro nižší přestupky:

-V případě spáchání škody musí dotyčný zaplatit škodu plus pokutu v řádu hodnoty škody.
-Obecně desítky stříbrných, ne však více než 50 stříbrných.
- trest útrpný do výše 10 ran důtkami
Sazba pro vyšší přestupky:

-V případě spáchání škody musí dotyčný zaplatit škodu plus pokutu v řádu hodnoty škody.
-Obecně desítky stříbrných až jednotky zlatých, minimálně však 40 stříbrných.
- trest útrpný do výše 50 ran důtkami

Do vyšších přestupků řadíme:

- Neuposlechnutí výzvy člena Zemské rady, Domobrany nebo soudní instituce, stejně tak vydávání se za člena těchto složek.
- Krádeže, loupeže a podvody v hodnotě škody v hodnotě mezi 50 a 100 stříbrnými.
- Padělání nižších platidel a obecných dokumentů.
- Sodomii
Jiné podobné.

Trestné činy
Definice trestných činů


Definujeme trestné činy nižší a vyšší.
Do nižších trestných činů řadíme:
- Napadení či ublížení na zdraví.
- Krádeže, loupeže, vloupání a podvody v hodnotě škody nad jeden zlatý.
- Padělání vyššího platidla či chráněných dokumentů
- Prodej, distribuce a požívání omamných látek bez povolení.
- Neúmyslné zabití
Jiné podobné.
Do vyšších trestných činů řadíme:
- Únos.
- Vydírání.
- Vražda.
Jiné podobné.

Tresty za trestné činy

- Tresty za trestné činy určuje Výkonná složka ve spolupráci s Úřadem Starosty

- Činy organizované, a/nebo páchané s rasovým či náboženským podtextem budiž trestané těžšími postihy.
- Činy spáchané v rámci ochrany majetku či života budiž trestané lehčími postihy.
- Budiž přihlédnuto k postavení a trestní minulosti občana.

Sazba pro nižší trestné činy:

-Obecně pokuta v řádu desítek stříbrných až jednotek zlatých, kdy hodnota pokuty je minimálně 80 stříbrných, nebo uvěznění. .

Sazba pro vyšší trestné činy:

-Obecně pokuta dle úvahy nebo dny až týdny ve vězení. Tato doba nesmí přesáhnout dva měsíce.
-V případě splnění poloviny trestu bez větších kázeňských problémů, může vězeň zažádat o předčasné propuštění v podmínku
- Toto posuzuje Výkonná složka
- V případě spáchání přestupku nebo trestného činu v době podmínky bude dotyčnému připočtena délka prominutého  trestu.

Dodatky k trestním pořádkům:

- Mimořádný trest ve formě doživotí nebo popravy.

- Doba uvěznění nesmí přesáhnout jeden týden.

Jiná závažná provinění
- Úkladná vražda.
- Velezrada, vlastizrada, rebelie a ohrožení integrity země.
- Více než tři trestné činy najednou.
Jiné podobné.
Sazba

- Trestem za jiná závažná provinění je mimořádný trest, dle úvahy Úřadu Starosty ve spolupráci s výkonnou složkou

Dodatky

§1 Sodomie mezipohlavní, rozumějte souženská či soumužská, sodomie zvířecí a sodomie cizoložská je zakázána! Posuzována jako vyšší přestupek.

§2 Občanům města je zakázáno zakrývati si obličej. Výjimky povoleny a budiž schopny se prokázati.

§3 V případě výběru pokut výběrčí odevzdává vybranou pokutu svému veliteli. Ten ji odevzdává do provinční pokladnice. Pokud se prohřešek stal na území správní oblasti, putuje do její pokladny polovina pokuty.

§4 Praktikování oborů vyvolávání démonů a nekromancie jest zločin hrdelní! Jakákoliv výuka či jiné předávání znalostí v těchto oborech bude trestáno a jakékoliv svazky s touto tématikou budou bez milosti páleny.

§5 Zákaz sodomie se nevztahuje na přístavní oblast pod městem.

§6 Zakázán verbování lidí, jakýmkoliv způsobem, do jiných složek než jsou ty města Nového Esgarothu a armády Kul Tirasu na území města. Všechny letáky budou strhávány a dotyčný jenž je vyvěsí bude pokutován.

Možnost dalších změn není vyloučena


Sepsáno úředníkem, dne 27.7.


Schváleno zastupiteli Kul Tirasu a města.

Starosta Arenol Tran
Arenol
Arenol
Storyteller
Storyteller

Poèet pøíspìvkù : 127
Join date : 22. 06. 14
Age : 26
Postavy : Arenol, Arenol, Arenol

Návrat nahoru Goto down

Zákoník města Nový Esgaroth Empty Re: Zákoník města Nový Esgaroth

Příspěvek pro Arenol Sat Aug 08, 2015 2:22 pm

Poslední úprava proběhla dne 8.8, byl připsán bod 6 v části ,,Dodatky".
Arenol
Arenol
Storyteller
Storyteller

Poèet pøíspìvkù : 127
Join date : 22. 06. 14
Age : 26
Postavy : Arenol, Arenol, Arenol

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru

- Similar topics

 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru